ژاپن با اقدامات یک جانبه برای تغییر وضعیت موجود در دریای شرق مخالف است