چین ویروس SARS-CoV-2 را در بسیاری از بسته های قطعات خودرو شناسایی کرده است