چین همچنان از سیاست های کلان سازگار ، پایدار و پایدار برخوردار است