چین تشخیص داد که گروه هدف با COVID-19 واکسینه نشده است