چین از روش محلول مقعدی برای آزمایش ویروس استفاده می کند