چین آماده تعمیق مشارکت استراتژیک خود با آسه آن است