چگونه بمب گذار فرودگاه کابل از کنترل طالبان و نیروهای آمریکایی خارج شد؟