چگونه اسرائیل جهان را در واکسیناسیون علیه COVID-19 هدایت می کند