چوب های کنار گذاشته شده رستوران را به موارد مفید منفجر کنید