چرا دموکرات ها می خواهند استیضاح کنند ، حتی اگر او فقط ده روز از کار او باقی مانده باشد؟