چرا بسیاری از مراکز درمانی پیشرفته هنوز واکسن COVID-19 ندارند