پولیتیکو: آقای ترامپ ضمنی “بازی تمام شده” را پذیرفت