پلیس سوژه های حامل تپانچه و بیش از 500 گلوله را دستگیر کرد