پلیس اسرائیل برای بررسی نقض COVID-19 برای جلوگیری از همه گیری به ارتش می رود