پشت بالاترین میزان واکسیناسیون در Covid در اسرائیل