پس از ژنگژو ، بسیاری از شهرهای دیگر چین با خطر باران شدید و جاری شدن سیل روبرو هستند