پس از رفع محدودیت ها ، تعداد افرادی که در انگلیس خرید می کنند به شدت افزایش می یابد