پزشکان زن مکزیکی پس از واکسیناسیون با COVID-19 در بیمارستان بستری شدند