پرونده COVID-19 افزایش یافته است ، نخست وزیر نخست وزیر را ترغیب می کند که در خانه بمانند