پرزیدنت ترامپ در صورت استیضاح وکیلی را تعیین می کند