پرزیدنت ترامپ در آخرین لحظه به آقای بایدن سردرد “داد”