پایتخت کره جنوبی ، سئول ، کمترین دما در 35 سال گذشته را دارد