پایتخت اسپانیا نیم قرن است که در عمیق ترین برف قرار دارد