پایتخت آمریکا توسط 2 گردباد ، در حال سقوط درختان برخورد کرد