پاکستان حصار کشیده است تا از پروژه سرمایه گذاری شده توسط چین محافظت کند