پاکستان از خطر سقوط افغانستان در هرج و مرج و خشونت می ترسد