پادشاه قطر پس از آغاز بحران برای اولین بار از عربستان سعودی دیدار کرد