“پادشاه تلویزیون” آمریکایی لری کینگ برای معالجه در بیمارستان بستری است