وی کمک می کند تا 1 میلیارد دلار کمک کند تا کشورهای فقیر بتوانند به واکسن دسترسی پیدا کنند