وی به ثبت رکورد تعداد موارد COVID-19 با 57،725 مورد ادامه داد