وی بازدید کنندگان بین المللی از انگلیس را مجبور به آزمایش کرد