وی از افراد ورودی خواست تا از نظر ویروس از نظر آزمایش منفی شوند