ویروس SARS-CoV-2 شکل خود را برای افزایش بقا تغییر می دهد