ویتنام تقریباً با کنترل عفونت مطلق در “سه گانه آسیایی” قرار دارد