وقتی EC صادرات واکسن COVID را ممنوع کرد ، بحث و جدال ایجاد کرد