وزیر دیگری در دولت رئیس جمهور آمریكا د. ترامپ استعفا داد