وزیر دفاع پیشین آمریکا به ارتش توصیه می کند که در انتقال قدرت دخالت نکند