وزیر امور خارجه امارات: اعتماد سازی با قطر به زمان بیشتری نیاز دارد