واکسینه ترین کشور جهان برای COVID در حال مبارزه با گزینه های جدید است