هواپیما در اندونزی سقوط کرد: برای پشتیبانی از تقاضا ، 2 هواپیمای مدرن اضافه کنید