هنگام رانندگی و “سیرک” ، این مرد پایان تلخی پیدا کرد