هند 29 بیمار آلوده به نوع جدید SARS-CoV-2 را ثبت کرده است