هند پروازهای تجاری بین المللی خود را تا پایان ماه اوت تمدید می کند