هند واکسن COVID-19 را که توسط AstraZeneca / Oxford ساخته شده تأیید کرده است