هند به دلیل ترس از H5N1 و H5N8 هزاران مرغ را از بین برده است