هند برای مقابله با چین از “دیپلماسی واکسن” استفاده می کند