هند با موفقیت یک نوع جدید از ویروس SARS-CoV-2 را جدا و کشت کرد