هند ، شیلی از کاهش چشمگیر تعداد موارد COVID-19 خبر دادند