هلند کمپین واکسیناسیون خود را علیه COVID-19 آغاز می کند