هزاران نفر یک سالگرد ترور ژنرال سلیمانی را جشن می گیرند